انواع کباب

طبخ شده از تازه ترین و مرغوب ترین گوشت گوسفندی

9500 تومان 13000 تومان 13500 تومان 16500 تومان 22000 تومان 24500 تومان 19500 تومان 24000 تومان 25000 تومان 29500 تومان 13000 تومان 16500 تومان 15000 تومان 10000 تومان 10000 تومان 14500 تومان 20000 تومان 15000 تومان 19500 تومان

غذاهای خانگی

ما در تهیه خورشت های خود از مرغوب ترین نوع مواد استفاده کرده ایم

15000 تومان 15000 تومان 15000 تومان 12000 تومان 12000 تومان 9000 تومان 8500 تومان 8500 تومان 12000 تومان 14000 تومان 8000 تومان 8000 تومان 5000 تومان 5000 تومان